Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016 20:42

Περιοχή Προστασίας της Φύσης ο Κυπαρισσιακός Κόλπος στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος

ΣΟΒΑΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Απαγορεύσεις και περιορισμούς που από μια πρώτη ανάγνωση ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές οδηγίες και μπορούν να προστατέψουν την πανίδα και χλωρίδα του Κυπαρισσιακού Κόλπου, από τα λίγα εναπομείναντα σημαντικά και ευαίσθητα οικοσυστήματα της χώρας, προτείνει το σχέδιο του νέου Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία της περιοχής, που παρουσίασε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός, Γιάννης Τσιρώνης. Η προστατευόμενη περιοχή χαρακτηρίζεται Περιοχή Προστασίας της Φύσης…

Η παρουσίαση του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος έγινε σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Περιβάλλοντος και ο αναπληρωτής υπουργός δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το προηγούμενο Π.Δ. που χαρακτήριζε την περιοχή ως «Περιφερειακό Πάρκο». Αν χαρακτηρίζαμε την περιοχή σαν «Εθνικό Πάρκο» δεν θα είχε καμιά προοπτική ανάπτυξης. Τα εθνικά Πάρκα θεωρούνται μεγάλες περιοχές με παρθένα βλάστηση και χωρίς ανθρώπινη δραστηριότητα. Έτσι αποφασίστηκε να χαρακτηριστεί σαν «Περιοχή Προστασίας της Φύσης» που περιλαμβάνει την προστασία της φύσης και την αειφορική ανάπτυξη. Το ΠΔ μπαίνει προς διαβούλευση και στη συνέχεια θα κατατεθεί προς έγκριση στο ΣτΕ. Η διοίκηση και διαχείριση της περιοχής ανατίθεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος θεσπίζει την Περιοχή Προστασίας της Φύσης, η οποία εκτείνεται από την Κυπαρισσία μέχρι τον Αλφειό και η οποία χωρίζεται σε μικρότερες περιοχές προστασίας της φύσης, καθώς και στην περιφερειακή ζώνη.
Η περιοχή από την Ελαία μέχρι τον Αγιαννάκη εντάσσεται στις περιοχές προστασίας της φύσης (ΠΠΦ) που ειδικότερα προσδιορίζονται στο σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος ως εξής:
ΠΠΦ – 1    «ΑΜΜΟΘΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΑΛΦΕΙΟΥ – ΝΕΔΑΣ», έως το ρέμα Μπραζέρι
ΠΠΦ – 1α  Αμμοθίνες και παράκτια ζώνη Αλφειού – Νέδας
ΠΠΦ – 1β  Παράκτιες αμμοθίνες από τις εκβολές της Νέδας έως το ρέμα Μπραζέρι
ΠΠΦ – 2    «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΘΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΔΑΣΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ», η οποία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
-ΠΠΦ – 2α          Πρώην βαλτώδεις εκτάσεις Καϊάφα – Αγουλινίτσας
-ΠΠΦ – 2β          Σταθεροποιημένες θίνες με βλάστηση Χαλεπίου Πεύκης, Κουκουναριάς, αρμυρίκια και βαλτώδεις εκτάσεις με καλαμιώνες και αλόφυτα
-ΠΠΦ – 2γ          Αγροτικές εκτάσεις με αμμοθίνες
-ΠΠΦ – 2δ          Σταθεροποιημένες θίνες με πευκοδάση χαλεπίου πεύκης και κουκουναριάς
-ΠΠΦ – 2ε          Σταθεροποιημένες θίνες με Juniperus sp.
-ΠΠΦ – 2στ        Θαμνώνες – φρύγανα παράκτιων περιοχών
ΠΠΦ – 3 «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ»
Στην περιοχή προστασίας της φύσης 2, καθώς και στις «υπο-περιοχές της», στις οποίες εντάσσεται η περιοχή από τη Νέδα και την Ελαία μέχρι τον Αγιαννάκη, επιτρέπονται, σύμφωνα με το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος, τα εξής:
1.      Η επιστημονική έρευνα των στοιχείων του οικοσυστήματος, μετά από έγκριση του φορέα διαχείρισης και με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης στα οικοσυστήματα και στους πληθυσμούς των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας και εξασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός προστασίας της φύσης και του τοπίου.
2.      Η εκτέλεση έργων και εργασιών που αποσκοπούν στη βελτίωση, διατήρηση ή/και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος, κατόπιν εκπόνησης έκθεσης τεκμηρίωσης για τη σκοπιμότητα αυτών. Η έκθεση τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας συνοδεύει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία μετά από γνώμη της υπηρεσίας διοίκησης της περιοχής προστασίας της φύσης .
3.      Η πρόσβαση προς την ζώνη του αιγιαλού, αποκλειστικά από τις υφιστάμενες προς την ακτή προσβάσεις.
4.      Η ημερήσια επίσκεψη και η ξενάγηση επισκεπτών με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή
5.      Η εγκατάσταση χαμηλού φυτοφράχτη αποτροπής της πρόσβασης στους παράλιους αμμοθινικούς σχηματισμούς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά από γνώμη της υπηρεσίας διοίκησης της περιοχής προστασίας της φύσης.
Όπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου Περιβάλλοντος, στη σημερινή συνέντευξη Τύπου τοποθετήθηκαν, εκτός από τον Γιάννη Τσιρώνη, «η Γενική Διευθύντρια Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Μάρθα Κρητικού και η αρμόδια σε θέματα βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ, Κατερίνα Στυλογιάννη». Επισημαίνεται μάλιστα ότι «το τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, επανεξέτασε το σχέδιο Π.Δ λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του ΣτΕ και ακολουθώντας τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Λαμβάνοντας περεταίρω υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα της ΕΠΜ, το τμήμα θεώρησε ότι η αποτελεσματικότερη προστασία για τα είδη πανίδας και χλωρίδας που φιλοξενεί η εν θέματι περιοχή, μπορεί να επιτευχθεί με τον χαρακτηρισμό της ως «περιοχή προστασίας της φύσης», δεδομένου ότι αποτελεί αντιπροσωπευτικότερο και αυστηρότερο καθεστώς χαρακτηρισμού από εκείνο του εθνικού πάρκου. Το ΥΠΕΝ έκρινε επίσης ότι το εν λόγω σχέδιο Π.Δ θα πρέπει να βγει εκ νέου σε δημόσια διαβούλευση, δεδομένου ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικές και θα πρέπει οι πολίτες και οι αρμόδιοι φορείς, να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν απόψεις, πριν την τελική έκδοσή του».
Στ.Μ.