Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017 15:49

Αναπληρωτές διευθυντών και τμηματάρχες όρισε και τοποθέτησε ο δήμαρχος Καλαμάτας

Αναπληρωτές διευθυντών και τμηματάρχες όρισε και τοποθέτησε ο δήμαρχος Καλαμάτας

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 
Ολοκληρώθηκε η ανασύνθεση της υπηρεσιακής ιεραρχίας στο Δήμο Καλαμάτας, με αποφάσεις του δημάρχου Παναγιώτη Νίκα, ύστερα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ανασύνθεση χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές, καινούργιες εκπλήξεις ή αδικίες…

Μετά την πρώτη απόφαση του δημάρχου για την τοποθέτηση των 10 διευθυντών του Δήμου, ο κ. Νίκας τοποθέτησε τους τμηματάρχες και στη συνέχεια όρισε αναπληρωτές διευθυντές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των διευθυντών.
Οι αναπληρωτές διευθυντές που όρισε ο δήμαρχος είναι: Θεόδωρος Κυριακόπουλος στη Διεύθυνση Διοικητικών, Αικατερίνη Λαμπρινάτου στη Διεύθυνση Οικονομικών, Βασίλης Διονυσόπουλος στη Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Χριστίνα Λυκουργιά στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Κωνσταντίνος Φύκιρης στη Διεύθυνση Πολεοδομίας, Αικατερίνη Χανδρινού στη Διεύθυνση Πρόνοιας, Αικατερίνη Χιουρέα στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Κοκκωνία Γιαννοπούλου στη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων, Παύλος Κασσάς στη Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, Παναγιώτης Καραλής στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας.
Οι Τμηματάρχες τους οποίους τοποθέτησε ο δήμαρχος και οι οποίοι έχουν κριθεί από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι:
1ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και Νομικών Προσώπων: Σπύρος Σαρδέλης.  
Τμήμα Προσωπικού, Διοίκησης και Πρωτοκόλλου: Αναστασία Κοκκώνη.
Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης: Ευαγγελία Μαμαλούκου.
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου: Θεόδωρος Κυριακόπουλος.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τμήμα Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας: Αικατερίνη Λαμπρινάτου.
Τμήμα Προσόδων-Περιουσίας και Κοιμητηρίων: Σοφία Μπουρίκα.
Τμήμα Ταμείου: Λευκοθέα Καράμπελα.
Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης: Σπύρος Λαγωνικάκος.


∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Τμήμα Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων: Βασιλική Τριανταφυλλίδη.
Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων Έργων: Φώτης Μάραντος.  
Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Βασίλης Διονυσόπουλος.  
Τμήμα Τουρισμού: Ειρήνη Τούντα.  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Μελετών Τοπογραφικών Αποτυπώσεων και Εφαρμογών: Νίκος Γιαννακόπουλος.
Τμήμα Εκτέλεσης Έργων: Αγγελική Μπουμποπούλου.
Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας: Χριστίνα Λυκουργιά.
Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας, Σήμανσης Διοικητικής Υποστήριξης και Αδειών-Εγκαταστάσεων: Παναγιώτης Νασόπουλος.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Διοικητικής Υποστήριξης: Γιάννης Χριστόπουλος.
Τμήμα Χωροταξίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού:
Κωνσταντίνος Φύκιρης.
Τμήμα Ελέγχου Νομιμότητας Κατασκευών και Αυθαιρέτων: Αναστασία Κυριακοπούλου.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Εποπτείας,  Ελέγχων: Όλγα Καρδάση.
Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής: Γιάννης Γεωργιλόπουλος.
Τμήμα Προσχολικής Αγωγής: Αικατερίνη Χανδρινού.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Γεωτεχνικών Έργων: Δημήτρης Ηλιόπουλος.
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος: Αγγελική Σταματελοπούλου.
Τμήμα Πάρκων, Αλσυλλίων και Παιδικών Χαρών: Αικατερίνη Χιουρέα.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Τμήμα Αποκομιδής και Καθαριότητας: Αναστάσιος Χατζηαγγελής.
Τμήμα Ανακύκλωσης: Κοκκωνία Γιαννοπούλου.
Τμήμα Οχημάτων: Δημήτρης Γεωργακίλας (αναπληρωτής προϊστάμενος).

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών-Υπηρεσία Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης: Παύλος Κασσάς.
Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης: Αθανάσιος Ζαμπάρας.


∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα Αστυνόμευσης και Φύλαξης: Νίκος Πατσαρίνος.
Τμήμα Ελέγχων και Αδειοδοτήσεων: Παναγιώτης Καραλής.