Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 00:00

Στα 250.000 ευρώ τα πρώτα έξοδα για την Καλαμάτα Πολιτιστική Πρωτεύουσα

ΣΤΗΝΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
Μόνο η οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Υποψηφιότητας, για τη διεκδίκηση από το Δήμο Καλαμάτας του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού για το 2021, θα κοστίσει 250.000 ευρώ. Πρόκειται να προσληφθούν ή απασχοληθούν σειρά διευθυντών, συντονιστών και υπευθύνων…

ΣΤΗΝΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
Μόνο η οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Υποψηφιότητας, για τη διεκδίκηση από το Δήμο Καλαμάτας του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού για το 2021, θα κοστίσει 250.000 ευρώ. Πρόκειται να προσληφθούν ή απασχοληθούν σειρά διευθυντών, συντονιστών και υπευθύνων…

Ο Δήμος Καλαμάτας σημειώνει σε ανακοίνωσή του ότι το μεγαλύτερο μέρος από τα 250.000 ευρώ θα προσφερθεί από Μεσσήνιους χορηγούς. Το κόστος αφορά μόνο την περίοδο μέχρι το τέλος του 2015 ή το τέλος του 2016, ανάλογα με το αν η υποψηφιότητα της Καλαμάτας προκριθεί στον τελικό, που θα γίνει και η οριστική επιλογή.
Μόνο για τη φάση της προεπιλογής λοιπόν ο εκτελεστικός διευθυντής θα κοστίσει 63.000 ευρώ, ο καλλιτεχνικός διευθυντής 40.000 ευρώ, ο συντονιστής της υποψηφιότητας 24.000 ευρώ, ο υπεύθυνος επικοινωνίας 24.000 ευρώ, διάφοροι σύμβουλοι 23.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο κόστος αφορά την επικοινωνία και διαφήμιση, την έρευνα, την πραγματοποίηση συνεδρίων, διαβουλεύσεων κ.λπ.
Για την οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Υποψηφιότητας ο Δήμος Καλαμάτας θα συνεργαστεί με τη Φάρις και το Πνευματικό Κέντρο και η σχετική προγραμματική σύμβαση θα τεθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της Δευτέρας.
Όπως σημειώνεται για τη διαδικασία της επιλογής στην εν λόγω προγραμματική σύμβαση, «ο τίτλος απονέμεται σε μία πόλη για κάθε προεπιλεγμένη χώρα μετά από εθνικό διαγωνισμό που προκηρύσσει το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία και υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο φάσεις, την φάση προεπιλογής και την τελική φάση επιλογής. Όλες οι διαγωνιζόμενες πόλεις πρέπει να καταθέσουν έναν πλήρη Φάκελο Υποψηφιότητας εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται και συμπληρώνοντας την επίσημη Αίτηση που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μία Ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιλογής αποφασίζει για την επιλογή της πόλης που θα λάβει τον τίτλο κατόπιν εξέτασης του Φακέλου Υποψηφιότητας, ακρόασης της Ομάδας Παρουσίασης της κάθε πόλης και μίας ολοήμερης επίσκεψης στην υποψήφια πόλη (επίσκεψη μόνο κατά την τελική φάση επιλογής).
Η απόφαση λαμβάνεται με βάση τα δημοσιευμένα κριτήρια επιλογής και κάθε απόφαση της Ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιλογής είναι τελική».
Σύμφωνα πάντα με τη σύμβαση, οι αρμοδιότητες του εκτελεστικού διευθυντή, του καλλιτεχνικού διευθυντή και του υπεύθυνου επικοινωνίας και προβολής είναι οι εξής:
Α. Εκτελεστικός Διευθυντής (Εκτελεστικά Καθήκοντα)
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής είναι ο υπεύθυνος όλων των εργασιών σχετικά με την υποψηφιότητα της πόλης. Αναλαμβάνει εκ μέρους της πόλης (του Δήμου) να εκτελέσει όλα τα απαραίτητα έργα για την δημιουργία του Φακέλου Υποψηφιότητας.
Καθήκοντα:
1. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση όλων των δράσεων του έργου και για τη λειτουργία του Γραφείου Υποψηφιότητας.
2. Επιβλέπει και επικουρεί τις διαδικασίες της έρευνας, της προώθησης της υποψηφιότητας και της χρηματοδότησης.
3. Επιβλέπει και επικουρεί τις διαδικασίες του Πολιτιστικού Σχεδιασμού και την δημιουργία του Προγράμματος.
4. Συντάσσει τον Προϋπολογισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των έργων προς υλοποίηση.
5. Προτείνει δράσεις και ενέργειες.
6. Είναι υπεύθυνος για την σύναψη συνεργασιών.
7. Είναι υπεύθυνος για το χορηγικό πρόγραμμα.
8. Είναι υπεύθυνος για το προσωπικό υπό την εποπτεία του.
9. Συνεργάζεται άρρηκτα με τον Πρόεδρο και τον Διευθυντή της ΦΑΡΙΣ, καθώς και με τους υπαλλήλους και συνεργάτες του φορέα.
10. Εκτελεί χρέη Αντιπροέδρου στην Επιτροπή Πολιτιστικού Προγραμματισμού.
11. Συμμετέχει ως παρατηρητής/σύμβουλος στην Επιτροπή Προγράμματος.
Β. Καλλιτεχνικός Διευθυντής (Εκτελεστικά Καθήκοντα)
Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την δημιουργία και την υλοποίηση (παραγωγή) του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας (ΕΠΠ) για λογαριασμό της πόλης.
Καθήκοντα:
1. Είναι ο κύριος εκφραστής της φιλοσοφίας του προγράμματος και των θεματικών του.
2. Έχει εκτελεστικές εξουσίες σχετικά με το πρόγραμμα, την επιλογή των καλλιτεχνών, την διενέργεια συναντήσεων για την
ανάπτυξη του προγράμματος, καθώς και την σύναψη συνεργασιών, σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Διευθυντή.
3. Είναι υπεύθυνος (σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Διευθυντή) για την επιλογή συνεργατών υπό την αρμοδιότητά του.
4. Είναι υπεύθυνος για την λειτουργία των αρμοδιοτήτων του εντός του προϋπολογισμού και των διαθέσιμων πόρων.
5. Είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία διαδικασιών συμμετοχής των καλλιτεχνών και κατάθεσης ιδεών
6. Είναι υπεύθυνος για την δημιουργία των κριτηρίων, σύμφωνα με τους κανόνες του Τίτλου, για την επιλογή συνεργατών, καλλιτεχνών, δράσεων, έργων και καλλιτεχνικών παραγωγών
7. Είναι υπεύθυνος, με την υποστήριξη της Επιτροπής Προγράμματος, για την κοστολόγηση και δημιουργία προϋπολογισμού για το πρόγραμμα της ΕΠΠ, τόσο για τις προτάσεις που θα συμπεριληφθούν στον Φάκελο Υποψηφιότητας όσο και για το τελικό συνολικό κόστος.
8. Είναι υπεύθυνος για την εναρμόνιση του προγράμματος με την κεντρική ιδέα, τις θεματικές ενότητες, την φιλοσοφία και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού.
9. Είναι υπεύθυνος για την εναρμόνιση του προγράμματος με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία (επιχορηγήσεις, ευρωπαϊκά προγράμματα κτλ) και τις υπάρχουσες ή σχεδιαζόμενες υποδομές. 
Γ. Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Προβολής
Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Προβολής συντονίζει όλες τις ενέργειες επικοινωνίας και προβολής της υποψηφιότητας καθώς και επιτελείται του σχεδιασμού προβολής κατά την υλοποίηση. Είναι επικεφαλής της ομάδας Επικοινωνίας & Προβολής, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών.
Καθήκοντα:
1. Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση της Στρατηγικής Επικοινωνίας για την προώθηση της Υποψηφιότητας και την ενεργό συμμετοχή και υποστήριξη των πολιτών.
2. Επιμέλεια όλων των εκδηλώσεων προώθησης και ενημέρωσης
3. Λειτουργία του Γραφείου Τύπου και Ενημέρωσης
4. Σχεδιασμός και η λειτουργία του Σώματος Εθελοντών
5. Επιμέλεια δημιουργίας επικοινωνιακού υλικού και εκδόσεων
6. Επιμέλεια προωθητικών ενεργειών
7. Λειτουργία και ενημέρωση κοινωνικών δικτύων και website (ελληνικά και αγγλικά)
8. Επιμέλεια όλων των κειμένων (συμπεριλαμβανομένου και του Φακέλου Υποψηφιότητας)
9. Επίβλεψη όλων των εξωτερικών συνεργατών (γραφιστικά, εκδόσεις, μετάφραση κτλ)».
Στ.Μ.