Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014 00:00

Νέο ειδικό σύμβουλο προσλαμβάνει ο δήμαρχος Καλαμάτας

ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Α. 
Και άλλο ειδικό σύμβουλο πρόκειται να προσλάβει ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας. Μάλιστα θα είναι σύμβουλος με «αποδεδειγμένη γνώση και εξειδικευμένη εμπειρία της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και ιδιαίτερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»…

ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Α. 
Και άλλο ειδικό σύμβουλο πρόκειται να προσλάβει ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας. Μάλιστα θα είναι σύμβουλος με «αποδεδειγμένη γνώση και εξειδικευμένη εμπειρία της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και ιδιαίτερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»…

Και μόνο ο συγκεκριμένος όρος στη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος οδηγεί σε συμπεράσματα για το ποιος θα είναι αυτός ο νέος ειδικός σύμβουλος…
Πάντως τυπικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα χαρτιά τους στο Δήμο μέχρι τις 30 Οκτώβρη.  
Τα προσόντα που ζητούνται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν ως εξής:
«Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής διοικητικής, οικονομικής ή τεχνικής κατεύθυνσης.
Άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας που να αποδεικνύεται κατά τα νόμιμα.
Να έχει αποδεδειγμένη γνώση και εξειδικευμένη εμπειρία της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και ιδιαίτερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Να διαθέτει εμπειρία της λειτουργίας των μηχανισμών χρηματοδότησης έργων και προγραμμάτων, εθνικών και ευρωπαϊκών. Να έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση προγραμμάτων με τη στήριξη της Ε.Ε. Να έχει συμμετάσχει σε ομάδες και δίκτυα διαδημοτικής, εθνικής και διακρατικής συνεργασίας, στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων».
Στ.Μ.