Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016 13:41

Δωρεάν ασύρματο ίντερνετ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
Δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω Wi-Fi έχουν πλέον όλοι στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, σε οποιοδήποτε μέρος του κτηρίου…

«Η εξέλιξη αυτή» όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση «εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Διοίκησης του Νοσοκομείου, για συνεχή βελτίωση και παροχή νέων υπηρεσιών προς τους προσερχόμενους πολίτες στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.
Σε διασύνδεση με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΔΕΤ Α.Ε, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί δίκτυο προηγμένης τεχνολογίας Wi-Fi, που εξασφαλίζει γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ταυτόχρονα η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει ολοκληρώσει νέα πρόταση αναβάθμισης και επέκτασης των συστημάτων πληροφορικής με προοπτική να ενταχθεί στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Στόχος της νέας πρότασης είναι:
• Η μείωση του κόστους λειτουργίας και ταυτόχρονη αύξηση της αποδοτικότητάς του
• Η ποιοτική αναβάθμιση της νοσηλείας και η παροχή όσο είναι δυνατό, προσωποποιημένων - εξατομικευμένων υπηρεσιών
• Η υποστήριξη των πλέον σύγχρονων ιατρικών μεθόδων και διαδικασιών
• Η υποστήριξη της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας του νοσοκομείου με άμεσο αποτέλεσμα τη βελτίωση της προσβασιμότητάς του ειδικά από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
Στο πλαίσιο της νέας πρότασης θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:
• Η αναβάθμιση του υφιστάμενου σταθερού δικτύου δεδομένων, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο
• Η αναβάθμιση και επέκταση του ασύρματου δικτύου δεδομένων σε όλους τους εσωτερικούς και ορισμένους εξωτερικούς χώρους του νοσοκομείου με στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη υπηρεσιών μέσω του ασύρματου δικτύου
• Η λειτουργία νέου συστήματος ενοποίησης επικοινωνιών (ασύρματη IP τηλεφωνία) (μέσω ασύρματων IP συσκευών ή smartphones κινητών τηλεφώνων του προσωπικού) συμπληρωματικά στο υφιστάμενο τηλεφωνικό κέντρο
• Η εγκατάσταση και πλήρης λειτουργία συστήματος PACS με αξιοποίηση των υψηλών ταχυτήτων διασύνδεσης δεδομένων (Gigabit) μεταξύ των τμημάτων και των βιοϊατρικών συσκευών του νοσοκομείου όπως απαιτείται από τα νέα συστήματα, όπως PACS, Video, LIS, συνεργασία, προκειμένου κάθε πληροφορία σε σχέση με τον ασθενή να είναι διαθέσιμη άμεσα και οπουδήποτε μέσα στο νοσοκομείο
• Η εγκατάσταση συστήματος αυτοματοποιημένης παρακολούθησης των παγίων του Νοσοκομείου (Location Based Services με εξοπλισμό RFID)
• Η εγκατάσταση παρακλίνιων τερματικών συσκευών σε ορισμένες κλίνες του νοσοκομείου
• Αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθησης ροής ασθενών και αναλώσεων (φαρμάκων, αναλωσίμων κλπ.) με τη χρήση συστήματος barcodes
• Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
• Ενιαίο σύστημα Digital Signage για την ενημέρωση και πληροφόρηση των ασθενών
• Επέκταση του πληροφοριακού συστήματος στα ακόλουθα:
 Στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο
 Στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας
 Στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
 Στο Γαστρεντερολογικό τμήμα
 Στα Εξωτερικά Ιατρεία με αντίστοιχο λογισμικό ανά ειδικότητα
 Προτυποποίηση Ιατρικών Εκθέσεων
 Διασύνδεση ιατρικού φακέλου με τα εργαστήρια αιματολογικό, βιοχημικό και μικροβιολογικό
 Στο τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού»