Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015 18:37

Τέλος στον "τυποκτόνο νόμο" μέσω του συμφώνου συμβίωσης….

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ 
Ένα φοβερό εμπόδιο, που δεν άφηνε τους δημοσιογράφους να επιτελέσουν τον κριτικό τους ρόλο, έγινε παρελθόν με την ψήφιση, χθες, του σχεδίου νόμου για το σύμφωνο συμβίωσης. Με το άρθρο 37 του νομοσχεδίου αλλάζει ο αποκαλούμενος «τυποκτόνος νόμος Βενιζέλου», με τον οποίο είχε στηθεί βιομηχανία αγωγών κατά δημοσιογράφων με απαίτηση τεράστιων ποσών ως αποζημίωση και με σκοπό τη φίμωσή τους…

Με την τροποποίηση του νόμου Βενιζέλου, εκείνος που θεωρεί ότι αδικήθηκε από τα γραφόμενα σε ένα ρεπορτάζ δεν μπορεί να ασκήσει αγωγή κατά του Μέσου Ενημέρωσης ή του δημοσιογράφου αν προηγουμένως δεν ζητήσει με εξώδικη πρόσκληση την έγγραφη αποκατάστασή του στο ίδιο μέσο ενημέρωσης όπου παρουσιάστηκε το ρεπορτάζ. Αν ο «αδικηθείς» δεν ακολουθήσει τη διαδικασία αυτή τότε η αγωγή του απορρίπτεται από το δικαστήριο.
Γράφει η τροποποίηση που ψηφίστηκε στη Βουλή: «Ο αδικηθείς, πριν ασκήσει αγωγή για την προσβολή που υπέστη, υποχρεούται να καλέσει µε έγγραφη, εξώδικη πρόσκλησή του τον ιδιοκτήτη του εντύπου, ή όταν αυτός είναι άγνωστος τον εκδότη ή το διευθυντή σύνταξής του, να αποκαταστήσει την προσβολή µε την καταχώριση σε αυτό κειµένου που του υποδεικνύει. Στο κείµενο αυτό προσδιορίζονται και οι λέξεις ή φράσεις που θεωρήθηκαν προσβλητικές και πρέπει να ανακληθούν και οι λόγοι για τους οποίους η συγκεκριµένη αναφορά υπήρξε προσβλητική. Η αποκατάσταση θεωρείται ότι επήλθε αν ο ιδιοκτήτης του εντύπου, άλλως ο εκδότης ή ο διευθυντής σύνταξης αυτού, εντός διαστήµατος δέκα (10) ηµερών ή, σε κάθε περίπτωση, στο αµέσως επόµενο τεύχος: α) ανακαλέσει ρητά την προσβολή µε την παραπάνω δηµοσίευση, που γίνεται στην ίδια ή, αν δεν υπάρχει αυτή, σε ανάλογη θέση και φύλλο της αντίστοιχης ηµέρας κυκλοφορίας της εφηµερίδας, που είχε καταχωριστεί η αρχή του επιλήψιµου δηµοσιεύµατος, και σε έκταση και µέγεθος ανάλογο µε το τελευταίο, και β) κοινοποιήσει στον αδικηθέντα το ως άνω δηµοσίευµα αποκατάστασης. Η παρέλευση άπρακτου διαστήµατος δέκα (10) ηµερών ή η µη δηµοσίευση στο αµέσως επόµενο τεύχος θεωρείται άρνηση εκ µέρους του ιδιοκτήτη ή εκδότη του εντύπου. Η παράλειψη της παραπάνω διαδικασίας έχει ως συνέπεια την απόρριψη της αγωγής ως απαράδεκτης».
Στ.Μ.